C语言习题全集+答案

目 录

第一单元 程序设计和C语言 .................................................................................... 1

第二单元 顺序程序设计 ............................................................................................ 3

第三单元 分支程序设计 ............................................................................................ 8

第四单元 循环程序设计 .......................................................................................... 15

第五单元 数 组 ...................................................................................................... 25

第六单元 函 数 ...................................................................................................... 36

第七单元 指 针 ...................................................................................................... 44

第八单元 结构体和共用体 ...................................................................................... 63

第九单元 文 件 ...................................................................................................... 80

附加题 .......................................................................................................................... 84 模拟试卷一 ................................................................................................................ 104 模拟试卷二 ................................................................................................................ 110 模拟试卷三 ................................................................................................................ 116

第1 / 135页

下一页